Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Stokte, gevestigd aan De Stokte 2 7722VD te Dalfsen

De Stokte stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om de beste kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

 

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door De Stokte.

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan De Stokte opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2a Alle aanbiedingen van De Stokte zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder inbegrepen per e-mail) door De Stokte van een opdracht, dan wel zodra De Stokte is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

 

Artikel 3: Prijzen

3a Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3b Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4: Annuleringen

Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.

Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.

Bij annulering binnen 48 uur voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 75% van de totaalprijs te betalen.

Bij annulering binnen 24 uur voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding (06-20572656) van de annulering.

 

Annuleringen Catering:

Bij annulering van catering en verhuur binnen 7 tot 2 dagen voor leveringsdatum wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor leveringsdatum wordt 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor leveringsdatum wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

U kunt uw bestelling of het aantal personen tot maximaal 3 dagen voor de levering wijzigen.

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding (06-20572656) van de annulering.

 

Artikel 5: Annuleringen door De Stokte

De Stokte is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door De Stokte zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Zo mogelijk biedt De Stokte onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op een ander tijdstip en periode. In dat geval heeft de wederpartij het recht het door De Stokte geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan De Stokte kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

Artikel 6: Deelannulering

De cliënt kan tot 24 uur van te voren nog gasten afmelden of toevoegen. Komen er op de gereserveerde dag zelf toch minder gasten, dan is De Stokte genoodzaakt om het gereserveerde aantal gasten volledig in rekening te brengen.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid cliënt

Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van De Stokte of eventueel derden.

 

Artikel 8: Klachten

Eventuele klachten over de geleverde diensten dienen direct op dezelfde dag zelf gemeld te worden.

De Stokte kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

 

Artikel 9: Betaling

9a De Stokte is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

9b Opdrachtgever is gehouden facturen van De Stokte te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De Stokte is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

1. overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

2. daden of nalatigheden van de opdrachtgever;

3. ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

4. handelingen of nalatigheid van De Stokte of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

 

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, evenals op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal De Stokte en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 

Aanvullende voorwaarden speeltuin

Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico.

Theetuin De Stokte kan niet aansprakelijk worden gesteld bij beschadiging of bij het zoek raken van eigendommen.

Het is verboden de speeltuin met honden te betreden.

Ouders zijn verplicht om op hun eigen kinderen te passen.